Условия на играта “Спечели своя безплатен обяд!”

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

СПЕЧЕЛИ СВОЯ БЕЗПЛАТЕН ОБЯД!

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ
Рекламната кампания под надслов „Спечели своя безплатен обяд” (Промоцията) се организира и провежда от “Бенстар офис” ЕООД, гр. Плевен 5800, пл. “Свобода” №24 (“Организатор на промоцията”). Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията (наречени тук по-долу “Официални Правила”).

Официалните Правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет адрес www.benstar.bg и в обектите от веригата Office 1 Superstore в гр. Плевен.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.benstar.bg и в обектите от веригата Office 1 Superstore в гр. Плевен.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се организира и провежда във всички магазини на фирма „Бенстар офис“ ЕООД в гр. Плевен.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията започва на 01 март 2017г. и продължава до 31 март 2017г. включително. По свое усмотрение, Организаторът може да прекрати или продължи промоцията по всяко време след нейното начало.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ АРТИКУЛИ
Участващите търговски артикули са всички видове артикули, предмет на продажба в магазините на фирма „Бенстар офис“ ЕООД в гр. Плевен.

.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
5.1.С всяка покупка еднократно, за минимум 10 лева и извършено плащане в деня на продажбата. За продажби в брой важи датата на фискалния бон, за банкова транзакция – заверен платежен документ.

5.2. За целия период на промоцията от 01 до 31 март 2017 г.включително, не се прилагат други отстъпки по карти за плащане в брой. Този срок може да бъде променян по решение на Организатора.

5.3. Ежедневно на база извършените продажби и разплащания в предходния ден се избира печеливш участник, който се уведомява лично по телефона.

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
6.1. Промоцията е отворена за участие на всички физически и юридически лица на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
7.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти и или пари.

РАЗДЕЛ 8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
8.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.benstar.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефони 064/835373, 064/800077, 064/802842, или на e-mail: benstar@dir.bg

Участвайки в тази Промоция, участниците декларират и се съгласяват, че са запознати с настоящите Официални Правила и са съгласни да спазват техните условия и разпоредби.

 

 

Екипът на БЕНСТАР ОФИС ЕООД пожелава на всички участници УСПЕХ!

Печелившите за всеки ден ще получат обаждане от оператор.

 

 

Адрес: Площад „Свобода“ 24.

 

За запитвания и поръчки:

Мобилен телефон: 0878 8021 51

Стационарен телефон: 064/802-842, 064/800-077, 064/835-373, 0700 10 700

E-mail: store.pleven@office1.bg